Diaconie Diaconie

Diaconie

Wat doen de leden van de Diaconie?
Tijdens de eredienst:
De diakenen hebben de taak om te collecteren voor een vooraf bekend gemaakt doel. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering  van het Heilig Avondmaal in de kerk. Voor diegene die niet naar de kerk kunnen komen verzorgen ze op aanvraag het Heilig Avondmaal aan huis. Tijdens de dienst voor dankdag  voor gewas en arbeid (1e zondag na 1e woensdag in november) zorgt de diaconie voor  een oogstplateau  in de kerk.  In de kersttijd wordt ook de kerstkrant door de Diakenen verspreid.

Buiten de eredienst dragen zij zorg voor de mensen dicht bij.

Missie en Visie Missie
In Handelingen 6 wordt verteld van onenigheid in de eerste gemeente waar de zorg voor de minderbedeelden niet eerlijk verliep. Om die zorg in goede en rechte banen te leiden lieten de apostelen en de gemeente uit hun midden mannen kiezen van goede naam en vol van de Heilige Geest. Zij kregen de opdracht dit werk uit te voeren. Over het algemeen wordt naar dit Bijbelgedeelte verwezen als de oerinstelling van het ambt van diaken. Diaconie is afgeleid van het Griekse Diakonia. Diakonia betekent dienst. En dienstbaarheid is de kern van het werk van de diaken. Dienen en zorgen zijn dus de twee centrale begrippen in de missie van de diaconie.

Visie
Een visie is een beeld van de toekomst dat enthousiasme en betrokkenheid oproept. Een visie geeft richting aan denken en doen en wordt door de diaconie van de Vloedschuurgemeente als volgt geformuleerd: De diaconie van de Vloedschuurgemeente wil , in navolging van Jezus van Nazareth, praktische hulp en ondersteuning bieden aan als ook betrokkenheid tonen bij hulpbehoevende en kwetsbare mensen dichtbij en veraf en daartoe de gemeente en zijn leden oproepen en toerusten.

Hulp Dichtbij:
Koken voor daklozen: In de Spoorwegstraat en bij de dagopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem.
Koken voor mensen die sociaal contact zoeken: Dit gebeurt elke 2e woensdag van de maand in het Sociaal Eetcafé van Herberg de Aandacht naast de Katholieke kerk in Heteren.
Paas- en kerstpakketten: Samen met de Hervormde kerk en de Katholieke kerk in Heteren worden paas- c.q. kerstpakketten uitgedeeld aan mensen uit Heteren, vooral gezinnen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Inleveractie: oude kaarten, postzegels, geboortekaartjes, inktpatronen voor printers en oude telefoonkaarten en telefoons kunt u inleveren in de kerk.
Noodhulp in de gemeente Overbetuwe: De diaconie maakt deel uit van de Stichting Noodfonds Betuwe. Deze stichting ontstaan uit het Diaconaal Platvorm Overbetuwe is in staat om indien nodig binnen 48 uur directe materiële c.q. financiële hulp te verlenen. Lokale individuele hulpverlening:  De diaconie probeert op een menswaardige manier hulp te geven, met respect voor de keuzes van de hulpvrager wordt er samen gezocht naar oplossingen. Klik hier wanneer u meer wilt weten. Als u noodhulp wilt aanvragen stuurt u dan een email met een korte beschrijving van de hulpvraag  en uw contactgegevens naar:cvd.vloedschuur@gmail.com. De diaconie zal dan contact met u opnemen om het verzoek nader te bespreken.

Vakanties voor mensen met aandacht: De diaconie is warm contactpersoon voor “Het vakantiebureau “ Deze organisatie staat in samenwerking met RCN vakantieparken voor betaalbare door vrijwilligers en professionals verzorgde zorgvakanties.

Hulp Veraf:
De Vloedschuurgemeente steunt projecten van Kerk in Actie (KIA) met een financiële bijdrage. Website: Kerk in actie.
Daarnaast steunt de diaconie een aantal projecten die op een of andere manier een raakvlak hebben met de Vloedschuurgemeente.
Ook worden projecten die direct aandacht nodig hebben, bv. aardbevingen of andere schokkende calamiteiten met eventuele extra collectes ondersteund.
Een goed voorbeeld is de deelname aan de Stichting Mensenkinderen voor voedsel/kleding pakketten in de wintermaanden.


ANBI

De Diaconie van de Vloedschuurgemeente heeft de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Beleids-Werkplan
De  activiteiten van de diaconie van de Vloedschuurgemeente zijn vastgelegd in het Beleids-Werkplan Diaconie 2020-2024.

Jaarverslag over 2022 Diaconie Vloedschuurgemeente


BANKREKENINGNUMMERS: https://www.vloedschuurgemeente.nl/bank
 

terug