zondag 17 maart 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 17 maart 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.15
Locatie: 
 Kerkzaal

Orde van dienst voor de Biddag 17 maart 2024
Link Kerkomroep Kerkomroep 
Link YouTube  PKN Heteren Vloedschuurgemeente


Orgelspel Consistoriegebed
Welkom door ouderling van dienst
Mededelingen door de ouderling van dienst
(aansluitend -óf- voor de collecte; door voorganger en ouderling in overleg te bepalen)
Voorbereiding
Intochtslied: (we gaan staan) Lied 1010 : 1 en 2 Geef vrede Heer, geef vrede
Groet: Voorganger: "De Heer zij met u"        Gemeente: "Ook met u zij de Heer!"
Bemoediging :
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn hand.
Drempelgebed (we gaan zitten)
Lied (eventueel nog enkele coupletten van het intochtslied) Lied 1010 : 3 en 4 Geef vrede Heer, geef vrede
Inleiding op de dienst
Kyriegebed:
Glorialied: Lied 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Gesprekje met kinderen door leiding KND (de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst)
Kinderlied: Projectlied Pasen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing 1 Psalmen 65 : 1 - 14
Lied 65 : 1, 5 en 6 De stilte zingt u toe
Lezing 2 Marcus 1 : 29 – 38
Lied 534 : 1 en Hij die de blinden weer liet zien
Schriftuitleg/Verkondiging/Overweging
Dienst van het Antwoord
Kort meditatief orgelspel
Antwoordlied: Lied voor de Biddag op de melodie van Psalm 68
Barmhartig God, getrouwe Heer, wij knielen biddend voor U neer
en vragen om uw zegen.
Geef boomgaard, weide, akkerland, al wat gezaaid is en geplant,
ook dit jaar zonlicht, regen.
Zie ons in Uw genade aan
en zegen daaglijks ons bestaan, ons werken en ons leren.
Afhank’lijk vragen wij U: Geef een ieder wat hij nodig heeft, en doe het onrecht keren.
Wij blijven bidden om Uw komst ochtend en middag, avondstond
open voor ons Uw deuren.
Wij willen groeien in Uw kracht waakzaam en dankbaar – zelfs in nacht
Uw trouw zal leven kleuren.
Geef ons steeds op Uw hemel zicht leer ons aanvaarden Christus’ licht als Morgenzon op aarde.
De vrede Gods die U ons laat, die ons verstand te boven gaat, zal dan ons hart bewaren.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van de gebeden
Dankgebed, Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
(hier of aan het begin door voorganger en ouderling in overleg te bepalen)
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 978 : 1 en 4 Aan U behoort o Heer der Heren
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”
Orgelspel
 

terug